Dış Destekli Projelerimiz


Süt Endüstrisinde Kullanılacak Biyoaktif Transglutaminaz Enziminin E. Coli’de Yüksek Verimle Üretimi (TAGEM)

Mikrobiyal Transglutaminaz enzimi ülkemizde her geçen gün kullanımı yaygınlaşan bir enzimdir. Transglutaminaz, süt ve et endüstrisinde gıdaların kıvamını ve katma değerini arttıran, raf ömrünü uzatan, protein yıpranmasını azaltan ve diğer gıda katkı maddelerinin kullanımının azalmasını tetikleyen bir enzimdir. Bu proje kapsamında firmamız Transglutaminaz enziminin üretimi için sentetik biyoloji yöntemleri kullanarak gen sentezi, rekombinant protein üretimi için prokaryotik klonlama, E. Coli’de protein üretimi, saflaştırma, enzim aktivasyonu, aktivite ölçümü ve doz belirleme çalışmaları yapmıştır. Proje sonunda E. Coli’de yüksek verimle Translutaminaz enzimi üretimi başarılmış ve üretilen enzimin aktivite ve ünite değerlerinin de ideal seviyede olduğu gösterilmiştir.

Biyofarmasötik Rekombinant İlaç Üretimi İçin Ortak Biyoteknoloji Laboratuvarı Kurulması (İşbirliği-Güçbirliği Desteği – KOSGEB)

  Bu proje sayesinde Türkiye’nin ilk devlet destekli sentetik biyoloji ortak laboratuvarı kurulmuş olup bu alanda faaliyet gösteren Sentebiolab liderliğinde 5 farklı şirket bu ortak laboratuvarın kurulumu için güçlerini birleştirerek bir ilke imza atmışlardır. 

Mültipl Miyelom Hastaları İçin Prognostik Gen Biyobelirteç Kiti Geliştirilmesi (TÜBİTAK-TEYDEB)

  Mültipl Miyelom kötü huylu plazma hücreleri tarafından gelien ve ikinci en yaygın hematolojik kanserdir. Biyobelirteç kitler kanser hastalarında kemoterapik tedaviye balamadan önce hastaların tedaviye cevabını önceden bilebilmekte ve tedavinin takip edilmesi, direnç geliimi olduu durumda tedavinin erkenden yön deitirmesine olanak salamaktadır. Bu proje kapsamında gelitirilmi olan biyobelirteç kit mültipl miyelom hücre hatlarında FDA tarafından onaylanmı kemoteröpatik ilaçlara karı direnç profilleri belirlenmiştir. Daha sonra bu hücrelere direnç modeli oluturularak mikroçip teknolojisi ile hücrelerin dirençli ve dirençli hale gelmeden önceki durumlarının gen ekspresyon profilleri belirlenmiştir. statistiksel analizlerle her hücre için dirençli/normal hücrelerin gen ekspresyon profilleri karılatırılmış ve dirençten sorumlu genler belirlenmiştir. Bu genler arasında 7 tanesinin hücre hatlarında ve klinik örneklerde dorulaması baarıyla yapılarak belirlenen genler ile prototip gen biyobelirteç kit geliştirilmiştir.

Kuantum Dot (Q-Dot) Görüntüleme Cihazı (TÜBİTAK-TEYDEB)

  Bu proje ile Moleküler Biyoloji alanında çalıılan laboratuvarlarda çok sık ve rutin olarak yapılan bir deney olan Western blot için bir görüntüleme cihazı gelitirilmesi hedeflenmitir. Bu cihazın sinyal üretimi için Q-Dot nanoparçacıklarının kullanıldıı Western blot deneylerinde sinyallerin görüntülenmesini salayabilmesi amaçlanmıtır. Ayrıca Q-Dot’lar ile konjuge ikincil antikorların da cihazla birlikte sunulmasıyla cihazın katma deerinin artması ve ürünün tam bir Western blot görüntüleme kitine dönümesi hedeflenmitir. Proje kapsamında cihazın elde ettii görüntüleri hatalardan arındıran bir yazılım ve protein array tarama sonuçlarını ileme ve deerlendirmede kullanılan iki yazılım da gelitirilmitir. Tüm bu çalımaların tamamlanmasıyla sistem Western blot ve Protein array taramalarının yapılabilmesine uygun, görüntüleme yapabilen ve bu görüntüleri ileyip sayısal deer oluturabilen bir sisteme dönütür. Bu sayede proje balangıcında hedeflenen tüm amaçlara ulaılmıtır.

Kanser Tanısında Kullanılmak Üzere EGFR/Cen7 CASFISH Probu Geliştirilmesi (Ar-Ge İnovasyon-KOSGEB)

  Bu proje kapsamında meme, kolorektal ve akciğer kanserinin tanısında kullanılan ve ülkemizde yerli üretimi olmayan EGFR/Cen7 FISH probu geliştirilmesi hedeflenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre akciğer kanseri erkeklerde en yaygın kadınlarda ise ikinci en yaygın görülen kanser türüdür. Tüm dünyada yaklaşık 1,3 miyon kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Kolorektal kanser de benzer şekilde hem erkeklerde hem de kadınlarda en yaygın olanlardan olup tüm kanserlerin %15’ini oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı, ülkemizde yaklaşık 500.000 kanser vakası olduğunu bildirmektedir. Her yıl yaklaşık 150.000 kişi kanserden ölmektedir. Kanser vakalarında en önemli ölüm nedeni metastaz olmasıdır. Dolayısı ile erken tanı kanserle ilgili ölümleri azaltmak için son derece önemlidir. DNA probları kanserin erken teşhis edilebilmesi için son derece efektif yöntemlerdir. EGFR probları akciğer ve kolorektal kanserin tanısında kullanılan en yaygın prob çeşitlerindendir. Bu projede EGFR geni ile ilgili mutasyonların tanısında kullanılabilecek olan probların üretimi hedeflenmiştir. Prob üretiminde katı faz oligonükleotid sentezi yöntemi uygulanmaktadır. Dr. Oligo oligonükleotid sentez cihazı ile otomatik olarak katı faz oligonükleotid sentezi gerçekleştirilmekte ve teknik olarak kolon formatı kullanılmaktadır. Oligonükleotid sentez prosesi, fosforamidit monomerlerle tetrazol katalizine dayanır. Bu proje kapsamında firmamız prob üretimini gerçekleştirmiştir.

CRISPR Tabanlı Genom Düzenleme Kiti Geliştirilmesi (KOSGEB)

Bu projede CRISPR-tabanlı genom düzenleme tekniğinin etkin bir şekilde ve çeşitli uygulamalara imkan verecek ölçekte yapılabilmesi için sistematik ve kolaylaştırılmış bir kit geliştirilmesi hedeflenmiş ve üretilmiştir.

Aynı Anda 5 Farklı Snp Analiz Edebilecek Tanı Kiti Problarının Geliştirilmesi (TÜBİTAK TEYDEB-KOBİ Ar-Ge)

Bu projede prostat kanser vakalarının %50’si ile eşleştirilen 5 SNP’nin analizlerinde kullanılabilecek, multipleks analize imkan veren farklı belirteçlerle işaretlenmiş problar tasarlanıp üretilmiştir.

PZR Klonlama Kiti Geliştirilmesi Ve Prototip Üretimi (TÜBİTAK TEYDEB-SANAYİ AR-GE)

Bu proje ile herhangi bir termostabil DNA polimeraz ile üretilen PZR ürünlerinin yüksek verimli klonlanması için lethal gen içeren vektöre sahip bir klonlama kiti geliştirilmiş ve yerli üretim için bir kit prototipi oluşturulmuştur.

Multipleks SARS-CoV-2 COVID-19 qPCR Tespit Kiti Geliştirilmesi (TÜBİTAK TEYDEB-KOBİ AR-GE)

Pandeminin başlangıcı ile birlikte çok hızlı aksiyon alarak multipleks COVID-19 qPCR test kitimizi geliştirdik. Bu proje kapsamında geliştirip seri üretimine devam ettiğimiz kitimiz yüksek sensitivite ve spesifitiye sahiptir ve azaltılmış işlem basamakları ile kullanıcı hatalarını minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Daha detaylı bilgi için: (buraya kit için link eklenecek).