16S rRNA Bakteriyal Genotiplendirme

rRNA genleri protein sentezindeki rolleri nedeniyle tüm organizmaların hayatta kalmaları için gerekli genlerdendir. 16S rRNA geni 1500 bp uzunluğunda olup 10 adet ‘iyi korunmuş’ bölge ve 10 adet ‘korunmamış’ bölgeden oluşmaktadır.
16S rRNA gen sekanslama analizi bakteriyal genotiplendirme ve taksonomide kullanılan standart metodlardan biridir. Tüm bakterilerde bulunan 16S rRNA geninin yüksek değişkenlik gösteren bölgelerinde sekans farklılıklarının (polimorfizmler) saptanması ile %99 oranında cins düzeyinde ayrım yapılabilir.